📷 مطابق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آستان قدس، موسسات وبنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام موظف به پرداخت مالیات و واریز آن به حساب خاص می باشند.