🔘 بخشنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳/ ۶/ ۹۷ ( تاریخ اجرا از ۳۰/ ۵/ ۹۷ )

🔹وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای تحت عنوان خسارت معطلی ( دموراژ ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است ،

🔹بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهد شد .