💠 ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب می باشد .

💠 در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که که ارزش مندرج در آن واقعی نیست ، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود .