‍ 🎥 وزیر اقتصاد: امسال کسب و کارها به دلیل ویروس کرونا دچار رکود شده است بنابراین مطالبه مالیات ها تا آخر اردیبهشت تمدید شد.مخارج کرونا، هزینه قابل قبول مالیاتی هستند.