مصداق‌ها، جرایم و نحوه محاسبه کتمان درآمد [ماده ۱۹۲ قانون مالیات]

 

 

کتمان درآمد مودیان مالیاتی، تخلف بوده و طبق مقررات، مشمول جریمه است. اگر درآمد در گزارش صورت معاملات فصلی اعلام شده و در دفاتر ثبت نشود، مصداق کتمان درآمد است. اگر هزینه باشد، عدم ثبت رویداد مالی است و جرایم مربوطه تعلق می گیرد.

طبق ماده ۱۹۲ و ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، پنهان کردن سود و ارائه فاکتور های صوری با کد اقتصادی جعلی به منظور بالا بردن هزینه و کاهش سود، تخلف بوده و طبق بخشنامه سال ۱۳۹۷، کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی و یا ثبت هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل در دفاتر، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه بوده و در خصوص کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه به درآمد ها می باشد. ۲۲ مصداق کتمان درآمد و چندین بخشنامه در این گفتار مرور می شود. جریمه کتمان درآمد، غیر قابل بخشش است. ۲ درصد مالیات به درآمد پزشکان که کارتخوان نصب نکنند، از مهر ۹۸ تعلق می گیرد و مصداق کتمان است.