⭕️ مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:

🔹 کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات 《کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی》 نباشد
🔹کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات 《از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده》 است
🔹 کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده
🔹 کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور
🔹 کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…
🔹 کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی یا صورتحساب های صادره