🌀تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۸

⭕️ توجه داشته باشیم

🔘 برابر قسمت اخیر دستورالعمل فوق، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( زمستان ) ۱۳۹۸ برای همه ی مودیان مشمول تا پایان فروردین ماه یعنی ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ مقرر گردیده ؛

🔺🔺 و فقط سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره یادشده برای گروه های اقتصادی خاص اعلام شده در بخشنامه ۲/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۶/ ۱/ ۹۹ ، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۹ درنظر گرفته شده است .