صلح کالا قبل از گمرک ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست