🔹 برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود.

🌀 در زیر به مهمترین از این موارد اشاره می کنیم :

۱ . 🔸ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان /

۲ .🔸ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان /

۳ .🔸ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده /

۴ .🔸ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی /

۵ .🔸ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد