✅اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاع‌رسانی درباره موضوعی به جز موارد ارائه یا افشا شده در صورت‌های مالی، برای درک استفاده ‌کنندگان از حسابرسی ، مسوولیت‌های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند باشد و منع قانونی و مقرراتی هم وجود نداشته باشد، حسابرس باید بند توضیحی لازم را بلافاصله بعد از بند تاکید بر مطلب خاص تحت عنوان «سایر بندهای توضیحی» در گزارش خود درج کند، یا در صورتی که محتوای این بند به بخش «سایر مسوولیت‌های گزارشگری» مربوط باشد، باید در محل مناسبی در گزارش خود درج شود.

⭕️سایر بندهای توضیحی نباید شامل اطلاعاتی باشد که باید توسط مدیریت ارائه یا افشا شود. محل درج «سایر بندهای توضیحی» بستگی به ماهیت اطلاعاتی آن می‌تواند مختلف باشد. هر گاه «سایر بندهای توضیحی» شامل اطلاعاتی برای جلب توجه استفاده‌کنندگان به موضوعی مربوط به درک آنها از حسابرسی صورت‌های مالی باشد، این بند بلافاصله بعد از بند تاکید بر مطلب خاص درج می‌شود.