💠 ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

🔘 سازمان امور مالیاتی کشور می تواند علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ” ، بصورت موردی اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده نماید .

🔷 در اینصورت صورتهای مالی حسابرسی شده بایستی همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ۳ ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه ، ارائه گردد .

🔷 موضوع شمول اشخاص موردنظر باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد .

🔷 صورت های مالی حسابرسی شده بشرح فوق و مطالب آن می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مورد استفاده و استناد قرار گیرد .

🔷 در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر ، علاوه بر تعلق جریمه معادل ۲۰% مالیات متعلق ، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .