‍ 📷آخرین مصوبه سازمان بورس پیش از خروج شاپور محمدی از این سازمان:

🔹کاهش حد نصاب سهام صندوقهای با درآمد ثابت از ۲۵٪ به ۱۰٪