📕 نماد : #شصدف
🎁 سهمیه هر کد : ۶۰ سهم
📈 سقف قیمت : ۱۹۹۰۰ ریال.
📉 کف قیمت : ۱۹۰۰۰ ریال.
⏰ تاریخ عرضه : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
✍ با عنایت به عرضه ۳۴ میلیونی سهم و با در نظر گرفتن مشارکت حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در عرضه اولیه ، به هر کد تعداد ۲۲ تا ۲۵ سهم تخصیص داده خواهد شد و به نقدینگی حدود ۴۵ هزار تومان نیاز خواهد بود.