📕 نام نماد : #تملت
📈 سقف قیمت : ۳۴۰۰ ریال.
📉 کف قیمت : ۳۳۰۰ ریال.
🎁 حداکثر سهمیه: ۵۰۰ سهم .
⏰ زمان عرضه : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
✍ با عنایت به اینکه ۹۱۰ میلیون از سهام شرکت عرضه خواهد شد و با درنظر گرفتن مشارکت حدود ۱ میلیون و پانصد هزار نفر ، به احتمال زیاد به هر کد سهمیه کامل یعنی ۵۰۰ سهم تخصیص داده خواهد شد. لذا میزان نقدینگی مورد نیاز در هر کد ۱۷۱ هزار تومان خواهد بود.