با توجه به تغییرات ساختاری بوجود آمده در سامانه ثبت شرکتها ، یکی از موارد مهم ، اخذ گواهینامه الکترونیک برای استفاده آتی از روشهای نوین امضای الکترونیکی میباشد.

جهت اطلاع بیشتر مخاطبین عزیز ، دستورالعمل مربوط در سایت بارگذاری میگردد

 

روش های اخذ گواهینامه الکترونیک

 

قول تیم چرتکه پلاس : تمامیت در آگاهی و قوانین