با توجه به بروز رسانی سامانه ثبت شرکتها و لزوم استفاده از امکان الکترونیکی مهیا شده در سامانه ، راهنمای مربوط به پرداخت و امضای الکترونیکی در سامانه ثبت شرکتها جهت استفاده مخاطبین عزیز بارگذاری گردید.

راهنمای پرداخت وامضای الکترونیک

قول تیم چرتکه پلاس : تمامیت در آگاهی و قوانین