⭕️ عمده ترین اشتباهات، مربوط به موجودی های مواد عبارتند از:

۱) اشتباه در شمارش فیزیکی موجودی ها

۲) عدم ثبت موجودی ها در دفاتر حسابداری

۳) ثبت بیش از واقع و یا کمتر از واقع موجودی ها

⭕️ اشتباهات فوق بر موجودی های کالای پایان دوره، بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره جاری و آتی، سودخالص، سود انباشته، دارایی های جاری، و موجودی های کالای اول دوره ی بعد اثر می گذارد.

⭕️ برای تعیین اثر اشتباه باید به سه نکته ذیل توجه شود:

الف) موجودی کالای اول دوره با بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه مستقیم و با سود رابطه معکوس دارد.

ب) خرید کالا در طی دوره با بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه مستقیم و با سود رابطه معکوس دارد.

ج) موجودی کالای پایان دوره با بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه معکوس و با سود رابطه مستقیم دارد.