🔸برابر قانون بودجه سال ۹۸ ، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و … و نیز طی اطلاعیه شهریور ۹۸ سازمان امور مالیاتی ؛ ۱۵ گروه شغلی شامل بیش از ۵۰ شغل ، مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی ( متصل به شبکه پرداخت بانکی ) در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م شده اند .

🔸🔸توجه داشته باشیم عدم انجام تکالیف فوق از ناحیه هر یک از مودیان فراخوان شده می‌تواند وفق مقررات بند دو ماده ۲۷۴ به عنوان جرم مالیاتی تلقی شده و مشمول جرائم مقرر گردند.

🔸🔸🔸توصیه می شود با توجه به تمدید مهلت های مقرر برای ثبت شناسه پایانه های فروش ( کارتخوان ) در سامانه مالیاتی تا پایان بهمن ماه جاری ، نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام گردد.