هدف رهنمود:
بهبود ایفای مسولیت های حسابرس مستقل در برخورد با تقسیم سود موهوم

1⃣ سود حسابداری بایستی براساس استانداردهای حسابداری محاسبه و برابر مفاد ماده 239 ق. ت نسبت به تقسیم سود، اقدام شود.
2⃣ ضرورت اعمال بندهای گزارش حسابرسی در محاسبه سود قابل تقسیم و منظور نظر قراردادن تعدیلات لازم در سود قابل تقسیم و عدم تقسیم منافع موهوم
3⃣ ضرورت در نظر گرفتن صورتهای مالی تلفیقی در محاسبه سود قابل تقسیم برابر مفاد استاندارد شماره 18 حسابداری ایران و ماده 17 دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار “در شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی هستند، ناشر موظف است حداکثر سود قابل تقسیم را بر اساس سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد، با لحاظ نمودن پرداخت سود، محاسبه و افشا نماید.”