🔹 تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد حقیقی تا پایان خرداد هرسال
🔹 تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی منتهی به پایان هر سال مالیاتی / مالی تا ۴ ماه پس از ان
🔹 تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، ۱۵ روز پس از پایان دوره
🔹 ارسال فهرست معاملات ، یک ماه و نیم پس از پایان فصل
🔹تسلیم فهرست حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد