💢 یعنی اگر تا پایان سال ۹۸ ( یعنی امروز پنجشنبه ۲۹ اسفند ) درخواست پلمپ در سامانه ثبت گردد ولی پرداخت وجه در سال آینده و تا … انجام شود ، متقاضیان نگران تاریخ پلمپ دفاتر نباشند چرا که تاریخ درخواست ، تاریخ پلمپ دفاتر تلقی خواهد شد .