؛

🔘 برای ایجاد شفافیت در تراکنش های بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند حداکثر تا پایان خرداد سال ۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسنامه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی را مسدود و از ارائه خدمت و پرداخت سود خودداری نمایند.