🔘 بند ۲۲ – صدور قرار رسيدگی و مهلت اجرای آن

🔹هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی يا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار كارشناسی صادر نمايد ، مجری يا مجريان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به رسيدگی به  پرونده مزبور و اجرای كامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.

🔹 تبصره – چنانچه اجرای قرار مذكور ظرف مهلت تعيين شده امكان پذير نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبيرخانه هيأت ها منعكس و  اين مدت حداكثر تا ۲ ماه توسط هيأت قابل تمدید می باشد.