مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پايان مهره‌ ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.