🌀 ماده ۸۱ : درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت های بخش کشاورزی ( شامل کلیه زیربخش ها ) تا ۶۰۰ میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب مشمول مالیات می باشد .

🔹تبصره ۱ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هریک از فعالیت های بخش کشاورزی تعیین می گردد. ضرایب مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

🔹تبصره ۲ – حکم تبصره ۱ این ماده مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود ، در این صورت درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۱۵۸ این قانون تعیین خواهد شد مشروط بر اینکه از درآمد مشمول مالیات مشخصه در اجرای تبصره ۱ این ماده بیشتر نباشد .