⭕️هدف رهنمود:
پیشگیری از تخلفات، بهبود کیفیت گرارشهای مالی، تبیین موضوعات تخصصی، آموزش و آگاهی بخشی

⭕️مخاطب:
کلیه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

⭕️باتوجه به وضعیت خاص معاملات با اشخاص وابسته و به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار، ضروری است حسابرس و بازرس قانونی در رسیدگی های خود با عنایت به حساسیت ویژه ای به روند و ماهیت معاملات با اشخاص وابسته داشته باشد و با درنظر گرفتن کلیه مفاد و شرایط این معاملات، مانند مبلغ، مانده حساب فی مابین، نحوه تسویه، جزئیات تضمین، ذخیره م. م و…. در بحث افشا مد نظر قرار دهد.