🔅نحوه محاسبه تاخیر..

حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۲۲۰ ×مدت ساعت/دقیقه ..تاخیر

🔅محاسبه اضافه کاری..

حقوق پایه + مزایای شغلی به تبع شغل÷۲۲۰×۱،۴۰×مدت کارکرد…

برخی ادارات 220-192-176 استفاده مینمایند بستگی به آیین نامه های شرکت دارد

🔅نحوه محاسبه ماموریت…

حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۰×مدت روز ماموریت..

🔅نحوه محاسبه مزایای پایان خدمت..

حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۶۵×مدت کارکرد

🔅نحوه محاسبه عیدی..

حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۶۵×مدت کارکرد× ۶۰ روز

نهایتا جمع عیدی نباید از 3 برابر حقوق پایه مصوب دولت بیشتر شود

در غیر اینصورت مالیات آن را شرکت باید بپردازد

🔅نحوه محاسبه مرخصی پایان خدمت..

حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۰×مدت روز\ساعتی مرخصی