✅نکته: این استاندارد از ابتدای سال ۲۰۱۸ جایگزین استانداردهای شناسایی درآمد از جمله IAS18 (معادل استاندارد شماره ۳ ایران) و IAS 11 ( معادل استاندارد شماره ۹ ایران) شده است و مدل جدیدی جهت شناسایی درآمد ارائه می نماید.