مهدلو ، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان :

🔘 اصفهان بعد از تهران دومین استان پرداخت کننده مالیات در کشور است ،  هشت درصد مالیات وصولی کشور متعلق به استان اصفهان است و در سال ۱۳۹۸ برای اصفهان ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده که تا پایان دی ماه حدود ۷ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.