ماده 223

ماده 223 – برات علاوه برامضاءيامهربرات دهنده بايدداراي شرايط ذيل باشد –
1 – قيدكلمه (برات )درروي ورقه.
2 – تاريخ تحرير(روزوماه وسال )
3 – اسم شخصي كه بايدبرات راتاديه كند.
4 – تعيين مبلغ برات.
5 – تاريخ تاديه وجه برات.
6 – مكان تاديه وجه برات اعم ازاينكه محل اقامت محال عليه باشد.يا محل ديگر.
7 – اسم شخصي كه برات دروجه ياحواله كرداوپرداخته مي شود.
8 – تصريح به اينكه نسخه اول يادوم ياسوم ياچهارم الخ است.


ماده 224

ماده 224 – برات ممكن است بحواله كردشخص ديگرباشديابحواله كرد خودبرات دهنده.


ماده 225

ماده 225 – تاريخ تحريرومبلغ برات باتمام حروف نوشته مي شود.اگر مبلغ بيش ازيكدفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنهااختلاف باشدمبلغ كمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبين آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست.


ماده 226

ماده 226 – درصورتي كه برات متضمن يكي ازشرايط اساسي مقرردرفقرات 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 ماده 223نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهدبود.


ماده 227

ماده 227 – برات ممكن است به دستوروحساب شخص ديگري صادرشود.