طبق مالیات تعیین شده بر اساس ارزش خودرو، خودروهاى تا ٥٠٠ میلیون تومان معاف از مالیات و خودروهایى به ارزش ٥٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان شامل یک درصد مالیات مى شوند.