⭕️ قانون حمایت از حقوق معلولان

🔘 معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی از حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید

🔹برگرفته از کتاب مجموعه قوانین مالیاتی محمد برزگری و علیرضا رجب پور ( صفحه ۷۴ )