🌀 تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ ( ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

🌀 مودیان مالیاتی موردنظر نگرانی از بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸ [ که مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه آن تا ۱۵ فروردین ۹۹ می باشد ] نخواهند داشت.