ماده ۲۶۱

ماده 261 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است.

formats

ماده ۲۶۲

ماده 262 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.