مادة 40. “سازمان” موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطلاعاتي كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيين‌نامة مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.
مادة 41. “سازمان” موظف است “بورس‌”ها، “ناشرانِ” اوراق بهادار،”كارگزاران،” “معامله‌گران” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمايه‌گذاري،” و كلية ‌تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.
مادة 42. “ناشر” اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط “سازمان” ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.
مادة 43. “ناشر،” “شرکت تأمين سرمايه،” حسابرس و “ارزش‌يابان” و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به‌دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند.
تبصرة 1- خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده، مي‌توانند حداکثر ظرف مدت يک‌سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت‌مديرة “بورس” يا “هيئت داوري” شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط “ناشر” نگذشته باشد.
تبصرة 2-  فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت‌ مي‌باشند.
مادة 44. “سازمان” مي‌‌تواند در صورت آگاهي از ارائة اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌کننده از طرف “ناشر” در “بيانية ثبت” يا “اعلامية پذيره‌نويسي،” “عرضة عمومي” اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف کند.
مادة 45. هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دريافت کرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط “سازمان” تعيين خواهد شد، به “سازمان” ارائه نمايد:
1. صورت‌هاي مالي سالانة حسابرسي‌شده.
2. صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شامل صورت‌هاي مالي 6 ماهة حسابرسي‌شده، و صورت‌هاي مالي سه‌ماهه
3. گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
4. اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.