ماده 152 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.

formats

ماده ۱۵۳

ماده 153 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.

formats

ماده ۱۵۴

ماده 154 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده حذف شده است.