مادة 20. “عرضة عمومي” اوراق بهادار در ” بازار اوليه” منوط به ثبت آن نزد “سازمان” با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد، و “عرضة عمومي” اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
مادة 21. ثبت اوراق بهادار نزد “سازمان” به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات “سازمان” و شفافيت اطلاعاتي بوده و به‌منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط “سازمان” نمي‌باشد. اين موضوع بايد در “اعلامية پذيره‌نويسي” قيد گردد.
مادة 22. ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با “بيانية ثبت” و “اعلامية پذيره‌نويسي” جهت اخذ مجوز عرضة عمومي به “سازمان” تسليم نمايد.
تبصره- فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات “بيانية ثبت” و “اعلامية پذيره‌نويسي” كه بايد به “سازمان” تسليم شود و نيز چگونگي انتشار “اعلامية پذيره‌نويسي” و نحوة هماهنگي بين مرجع ثبت شركت‌ها و “سازمان” به‌موجب دستورالعملي است كه توسط “سازمان” تنظيم و به تأييد “شورا” مي‌رسد.
مادة 23. “سازمان” پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأييد “اعلامية پذيره‌نويسي” اقدام مي‌كند.
تبصرة 1- “عرضة‌ عمومي” اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه “سازمان” تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي‌روز تجاوز نخواهد كرد. “سازمان” مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي “ناشر” و احراز ادلة موجه حداكثر به‌مدت سي روز ديگر تمديد كند.
تبصرة 2- “ناشر” موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت “عرضة عمومي،” “سازمان” را از نتايج توزيع‌ و فروش اوراق بهادار از طريقي كه “سازمان” معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوة برخورد” ناشر” درخصوص عدم ‌فروش كامل، در “اعلامية پذيره‌نويسي” مشخص مي‌شود.
تبصرة 3- استفاده از وجوه تأديه‌شده، پس از تأييد تکميل فرآيند “عرضة عمومي” توسط “سازمان،” مجاز است.
تبصرة 4- در صورت عدم تکميل فرآيند “عرضة عمومي،” وجوه گردآوري‌شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.
مادة 24. اگر “سازمان” فرم تقاضاي تكميل‌شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي‌‌روز مراتب را به اطلاع “ناشر” رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. “سازمان” در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سي‌روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم‌موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به “ناشر” اعلام كند.
مادة 25. از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، براي ثبت شركت‌هاي سهامي عام يا افزايش سرماية آن‌ها، اجازة انتشار “اعلامية پذيره‌نويسي” توسط مرجع ثبت شركت‌ها، پس از موافقت “سازمان” صادر مي‌شود.
مادة 26. از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376 به “سازمان” واگذار مي‌شود.
تبصره- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد “سازمان” باشد، از شمول اين ماده مستثني است.
مادة 27. اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان “معاف” است:
1.    اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري‌ها
2.    اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت‌نظارت بانك مركزي
3.    اوراق بهادار عرضه‌شده در “عرضه‌هاي خصوصي”
4.    سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين‌شده توسط “سازمان” باشد.
5.    ساير اوراق بهاداري که به تشخيص “شورا” نياز به ثبت نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر.
تبصره- “ناشر” اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه “سازمان” تعيين مي‌كند، به “سازمان” گزارش كند.
مادة 28. تأسيس “بورس”ها، “بازارهاي خارج از بورس”و”نهادهاي مالي” موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد” سازمان” است و فعاليت آن‌ها تحت نظارت “سازمان” انجام مي‌شود.
مادة 29. صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهي و نوع گزارش‌هاي ويژة حسابرسي “نهادهاي مالي” موضوع اين قانون، بايد به تأييد “سازمان” برسد.