ماده ۱۰

ماده 10 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 ) حذف شده است.

formats

ماده ۱۱

ماده 11 [1] حذف شده است .

 

[1] . به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیت های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11 ) حذف شده است.