ماده 5

کمیسیون مناقصه الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.

2ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.

3ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزاری می‌شود.

ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداری‌‌ها، از سوی شورای شهر یک نفر به‌عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی به انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.


ماده 6

وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.

هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد (19) و (20) این قانون).

و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.


ماده 7

هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.


ماده 8

وظایف هیأت رسیدگی به شکایات الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از موارد این قانون.

ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:

1ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.

2ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

3ـ اعتراضاتی که یک ماده پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

4ـ شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.