ماده 307

ماده 307 – فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاءكننده تعهدمي كند مبلغي درموعدمعين ياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.


 

ماده 308

ماده 308 – فته طلب علاوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد –
1 – مبلغي كه بايدتاديه شودباتمام حروف.
2 – گيرنده وجه.
3 – تاريخ پرداخت.


 

ماده 309

ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب )درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است.