ماده 348

ماده 348 – دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.


 

ماده 349

ماده 349 – اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.


 

ماده 350

ماده 350 – هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.


 

ماده 351

ماده 351 – اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.
همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.


 

ماده 352

ماده 352 – درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.


 

ماده 353

ماده 353 – دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.


 

مواد 354 و 355

مواد 354و355 – باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال1317 و آئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319 با اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد.