📢 قابل توجه مودیان مشمول ثبت و پلمب دفاتر

🔸 سامانه پلمب دفاتر قانونی سال 1399

🔴 با توجه به ترافیک کارها در پایان سال هرچه سریعتر اقدام نمایید:

🌐https://irsherkat.ssaa.com/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx