🔹تمامی تراکنش‌های بیش از ۵ میلیارد تومان در ۵ سال گذشته بررسی خواهد شد. به عبارتی کف و حداقل بررسی تراکنش‌ها ۵ میلیارد تومان است.

🔹چنانچه از سوی مراجع دیگر مواردی در ارتباط با فرار مالیاتی اعلام شود در آن صورت حتی تراکنش‌های کمتر از ۵ میلیارد تومان آن فرد نیز بررسی خواهد شد.