⭕️ مودیان مالیاتیِ مشمول نگهداری دفاتر قانونی ؛

✔️ ( کلیه اشخاص حقوقی و نیز صاحبان مشاغل گروه اول )

🔘 وقت زیادی باقی نمانده است ؛؛؛ جهت پلمپ دفاتر مالی سال ۱۳۹۹ ، می توانید با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ، درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم برای دریافت دفاتر پلمپ شده را بر اساس دستورالعمل موجود در سامانه مذکور طی نموده و کد رهگیری دریافت کنید .