🔴 ثبت‌های ذخیره مالیات

⭕️ در هر شرکتی در پایان سال عملیاتی در مورد رویدادهایی که در طی همان سال با آن روبه‌رو شده‌اند تشکیل می‌شود.

⭕️ با توجه به استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه صادرشده است، درصورتی‌که شرکت دارای سود دریافتی بود باید حسابداران با ثبت صحیح سند مالیات عملکرد آشنا باشند. منظور از قوانین، قوانینی همانند تعدیل ماهیت‌ها، صدور سند بستن حساب‌های موقت، صدور سند ثبت مالیات عملکرد و صدور سند اختتامیه و …. است که به شرح زیر است:

۱) در پایان سال ثبت ذخیره مالیات بر درآمد:
سود و زیان جاری بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد بستانکار

۲) بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:
ذخیره مالیات بر درآمد بدهکار
مالیات پرداختنی بستانکار

۳) زمان پرداخت مالیات قطعی:
مالیات پرداختنی بدهکار
بانک بستانکار

۴) زمانی که مالیات قطعی بیشتر از مالیات ابرازی باشد:
مالیات پرداختنی بدهکار
سود و زیان انباشته بدهکار
بانک بستانکار

۵) هرگاه مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد:
ذخیره مالیات بر درآمد بدهکار
سود و زیان انباشته بستانکار

⭕️ بهتر است بدانید حساب ذخیره مالیات بر درآمد، تنها برای شناسایی مالیات عملکرد قابل‌استفاده است. استانداردها و رویه‌ها در مالیات عملکرد ابرازی شرکت برای شناسایی درآمد در حساب ذخیره مالیات انجام می‌شود. به معنای دیگر، بدهی قطعی حساب نمی‌شود اما بر اساس قانون مالیاتی، مالیات به‌عنوان ابرازی مودی قطعی به‌حساب می‌آید.

⭕️ به طور کلی عدم شناسایی ذخیره مالیات ممکن است مشکلات زیادی را برای شرکت های مختلف ایجاد کند. به همین منظور است که توصیه می‌شود حتما از یک حسابدار حرفه‌ای برای سر و سامان دادن به وضعیت امور مالیاتی و دیگر موارد مالی استفاده شود.