🔰🔰 توصیه مهم برای مودیان سال اولی مشاغل

🔸 اگر چنانچه به تازگی شغلی برای خود دست و پا کرده‌اید لازم است بدانید که طبق قانون باید ۴ ماه بعد از شروع به فعالیت ، این موضوع را کتباً به سازمان امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل استقرار خود) اطلاع بدهید، در غیر این صورت، نه تنها معافیت های مالیاتی شما از بین می رود بلکه مشمول جریمه خواهید شد.

🔸 مطابق قانون، اگر ظرف ۴ ماه پس از شروع به کار، موضوع را به سازمان امور مالیاتی اطلاع ندهید، هم معافیت ها ( از جمله معافیت مالیاتی پایه سالانه ) از بین می رود و هم ۱۰ درصد مالیات متعلقه را باید جریمه بپردازید.