د

🔸نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیماری کرونا سایه سنگینی بر روی واحدهای تولیدی انداخته و در این شرایط خاص واحدهای تولیدی ما در بحث مالیات و بیمه و… نیازمند تنفس یکساله هستند.

🔸هادی قوامی اظهار داشت: در این شرایط لازم است تا در بحث اخذ مالیات‌ها و حق بیمه‌ها مساعدت‌هایی با واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ صورت پذیرد و یک سال به آنها در این زمینه فرصت داده شود؛ چراکه در غیر این صورت ما شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و تشکیل ارتش بیکاران خواهیم بود.