🔹حقوق امسال کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نیست

🔹موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند

🔹اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات کارفرما و از اول سال ۹۹ قابل اعمال است.