🔴 مشاغل کد شغلی دریافت خواهند کرد

⭕️ مدت هاست که دولت برای داشتن اطلاعاتی جامع و دقیق از کسب و کارها، به تجمیع اطلاعات مشغول شده است، طبق اطلاعات به دست آمده مقرر شده است تا سامانه ملی اطلاعات شغلی (http://lmis.mcls.gov.com/) از روز شنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ثبت نام افراد شاغل یا نیروکار را اندازی می شود.