🔺 مرخصی موضوع این بخشنامه جزو مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نمی‌شود.
🔺 یک سوم کارکنان در محل کار حاضر و بقیه دورکاری کرده یا به مرخصی بروند.